X Close

   
 
 Puff & Pie


 เบเกอร์รี่ Puff & Pie Snack Box ชุดที่ 2

ประกอบด้วยขนม 1 ชิ้น (กลุ่ม B) + น้ำผลไม้รวม

 - เบเกอร์รี่ Puff & Pie 1 ชิ้น ของเบเกอรี่กลุ่ม B ประกอบด้วย แยมโรล, โรลกาแฟ, โรลชอคโกแลต, โรลใบเตย, โรลเผือก, ซินนามอนโรล, เดนิชเพสตรี้, ซอสเซสโรล และพายสับปะรด

- น้ำผลไม้ 1 ถ้วย

 ราคา 45 บาท

   
Copyright © 2018 Puff&Pie All Rights Reserved.