X Close


   
 
  Snack Boxes    

ชุดที่
รายละเอียด snack boxes
1
ราคา 37 บาท ประกอบด้วย ขนม 1 ชิ้น ( B ) + น้ำผลไม้ 1 ถ้วย
2
ราคา 40 บาท ประกอบด้วย ขนม 1 ชิ้น ( C ) + น้ำผลไม้ 1 ถ้วย
3
ราคา 45 บาท ประกอบด้วย ขนม 2 ชิ้น ( A + B )
4
ราคา 55 บาท ประกอบด้วย ขนม 2 ชิ้น ( B + C )
5
ราคา 55 บาท ประกอบด้วย ขนม 2 ชิ้น ( A + B ) + น้ำผลไม้ 1 ถ้วย
6
ราคา 60 บาท ประกอบด้วย ขนม 2 ชิ้น ( A + C ) + น้ำผลไม้ 1 ถ้วย
7
ราคา 65 บาท ประกอบด้วย ขนม 2 ชิ้น ( B + C ) + น้ำผลไม้ 1 ถ้วย

 
  P

Puff & Pie, Puff Pie, Puff and Pie, puffspies, Coffee Break, งานฌาปนกิจ,

Puff & Pie, Puff Pie, Puff and Pie, puffspies, Coffee Break, Puff and Pie, Puff Pie, Puff and Pie, Snack box, Coffee break, Puff Pie, Puff, pie, งานจัดเลี้ยง, งานประชุม puff pie, Puffpie, puff pie, puff & pie, puff pie, งานฌาปนกิจ,

Puff & Pie, Puff Pie, Puff and Pie, puffspies, Coffee Break, งานฌาปนกิจ,

Copyright © 2010 Puff & Pie All Rights Reserved.